Disclaimer

Deze webshop is een onderdeel van JVDP INVEST, handelend onder de naam Verfdeals.be. De teksten in deze webshop zijn louter informatief bedoeld. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De reviews van gebruikers op deze website worden door de schrijvers op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de fabrikant of Verfdeals.be.

Verfdeals.be behoudt zich het recht voor om materiaal van zijn website te verwijderen. Het zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar zijn mening racistisch of discriminerend van aard is of in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts kan materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Verfdeals.be. Het is de gebruiker ook niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Verfdeals.be of zijn licentiegevers.